Naše služby

Poskytujeme profesionální právní služby ve všech základních oborech práva, které je zapotřebí pro naše klienty. Jde především o oblast práva trestního a přestupkového, oblast práva civilního (obchodní právo, občanské právo včetně práva nemovitostí, náhrady škody, ochrany osobnosti, rodinné právo, pracovní právo, atd.), oblast práva správního (jde o nejrůznější typy správních řízení včetně práva veřejných zakázek, dotací, atd.), samozřejmostí je pak zastupování klientů i v řízeních před Ústavním soudem ČR a to ve všech shora uvedených oblastech.

V současné době se nezabýváme činností insolvenčních a konkurzních správců, po dohodě však je možno poskytnout službu likvidátora či správce dědictví. Jsme oprávněni k ověřování podpisů na listinách, kde zákon ověření pravosti podpisů vyžaduje, provádíme konverzi úředních dokumentů, apod. Poskytujeme komplexní služby i v souvislosti s převody nemovitostí jako jsou bankovní úschovy, znalecké posudky od spolupracujících znalců, apod. Zajišťujeme právní služby spočívající jak v zastupování v soudních a správních řízeních, tak i agendu potřebnou pro každého podnikatele i občana jako je tvorba a revize smluv, právní analýzy, sepisování různých písemných právních úkonů, vymáhání pohledávek nejen formou výzev k dobrovolnému splnění povinností a podáváním žalob, ale i přípravou exekučních návrhů, přihlášek do insolvenčního řízení a zastupování v těchto řízeních, zajišťujeme komplexní firemní právní poradenství včetně oblasti zahraničního obchodu. Naproti tomu provádíme i jednorázové právní porady.
 
Naše advokátní kancelář se snaží poskytovat klientům právní služby na úrovni, rychle a ve srozumitelné formě, která bude mít pro klienta praktický přínos, a která mu pomůže zvolit nejefektivnější řešení jeho problému a zajistí potřebnou ochranu jeho práv. S klienty komunikujeme a právní služby poskytujeme ve formě, kterou klient upřednostňuje, v současné době čím dál častěji plně elektronicky, což mnohdy výrazně snižuje časovou i finanční náročnost našich služeb.
 
Našimi klienty jsou podnikatelé (jak obchodní společnosti, tak fyzické osoby), občané ČR a nezřídka i zahraniční subjekty. Většina z nich se k nám vrací opakovaně a naše služby dále doporučuje.
 
Povolání advokáta je povoláním svobodným. Hranice této svobody však vymezují především zákon o advokacii a stavovské předpisy České advokátní komory, jejímiž členy jsme. Vykonáváme advokacii v souladu s těmito normami a to včetně pravidel etických, jak jsou upravena v etickém kodexu advokáta. Naše práce pro klienta je vždy seriózní a vždy se snažíme o profesionální a zároveň individuální přístup k našim klientům a jejich potřebám.